Nordic

Vælg din placering

Handelsbetingelser

1. Brug af denne hjemmeside.

Dette websted tilhører Stragen Nordic A/S og er gjort tilgængeligt for din personlige ikke-kommercielle brug og information. Læs venligst vilkårene og betingelserne i dette dokument grundigt, da enhver brug af dette websted udgør din accept af de vilkår og betingelser, der er beskrevet heri. Din accept af ovenstående sker uden begrænsning eller kvalifikation. Hvis du ikke er enig i nogen af de vilkår og betingelser, der er indeholdt heri, skal du ikke bruge dette websted og se bort fra oplysningerne deri.

På hele dette websted henviser udtrykkene “vi”, “os”, “vores”, “Stragen” og “Stragen Nordic A/S” til Stragen Nordic A/S og ethvert af dets tilknyttede virksomheder, alt efter hvad der er relevant for sammenhængen. “Du” henviser til enhver person, der har adgang til og / eller bruger dette websted.

2. Hjemmeside privat politik.

Alle personlige oplysninger eller materiale, der sendes til dette websted, er underlagt vilkårene og betingelserne i fortrolighedspolitikken offentliggjort på dette websted.

3. Oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet.

Selvom vi gør alt for at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på dette websted, er vi ikke ansvarlige, hvis de oplysninger, vi stiller til rådighed på dette websted, ikke er korrekte eller komplette. Enhver tillid til materialet på dette websted sker på egen risiko. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer i materialet og informationen på dette websted.

4. Ansvarsfraskrivelse.

Brugen af dette websted sker på eget ansvar.

5. Udelukkelse af garantier.

Dette websted leveres til dig på basis af “som det er” og “som tilgængeligt”, og derfor giver Stragen Nordic A/S ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkelige, underforståede, lovbestemte eller på anden måde (herunder de underforståede garantier for salgbarhed eller tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål) inklusive garantier eller erklæringer om, at materiale på dette websted vil være komplet, nøjagtigt, pålideligt, rettidigt, ikke-krænkende over for tredjemand, at adgang til dette websted vil være uafbrudt eller fejlfri eller fri for vira, at dette websted vil være sikkert, at enhver rådgivning eller mening, der opnås fra Stragen Nordic A/S via dette websted, er nøjagtig eller kan påberåbes, og enhver erklæring eller garanti herfor fraskrives sig derfor udtrykkeligt.
Bemærk, at nogle jurisdiktioner muligvis ikke tillader udelukkelser af underforståede garantier, så nogle af disse undtagelser gælder muligvis ikke for dig. Kontroller lokale love.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at begrænse, suspendere eller opsige din adgang til dette websted eller enhver funktion på dette websted eller enhver funktion eller en del deraf til enhver tid.

6. Ansvarsbegrænsning.

I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, har Stragen Nordic A/S og/eller enhver anden part, der er involveret i oprettelse, produktion eller levering af dette websted på vores vegne, intet ansvar eller noget ansvar overhovedet for nogen direkte, tilfældig, konsekvent, indirekte, særlige eller straffende skader, omkostninger, tab eller forpligtelser overhovedet og uanset hvad der opstår som følge af din adgang til, brug, manglende evne til at bruge, ændring af indholdet på dette websted eller som følge af ethvert andet websted, du åbner via et link fra dette websted eller fra ethvert handlinger, vi foretager eller undlader at udføre som følge af eventuelle elektroniske mailbeskeder, du sender os.

Stragen Nordic A/S og/eller enhver anden part, der er involveret i oprettelse, produktion eller levering af dette websted, har intet ansvar for at vedligeholde det materiale og de tjenester, der stilles til rådighed på dette websted, eller til at levere eventuelle rettelser, opdateringer eller frigivelser i forbindelse hermed. Alt materiale på dette websted kan ændres uden varsel.

Endvidere har Stragen Nordic A/S i det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, intet ansvar eller noget ansvar overhovedet for ethvert tab, der er forårsaget af vira, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din brug af, adgang til eller download af ethvert materiale fra dette websted. Hvis du vælger at downloade materiale fra dette websted, gør du det på egen risiko.

I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, giver du udtrykkeligt afkald på alle krav mod Stragen Nordic A/S, dets chefer, direktører, ansatte, leverandører og programmører, der måtte opstå som følge af din brug eller adgang til dette websted.

7. Ejerskab og fortrolighed.

Medmindre andet er bestemt i brugsbetingelserne, ejes alle billeder og information på dette websted af eller på anden måde leveret til Stragen Nordic A/S. Stragen Nordic A/S giver ingen garanti for, at sådant materiale ikke krænker tredjeparters rettigheder. Medmindre andet er angivet heri, er de varemærker, logoer og servicemærker (herefter, “Mærker”), der vises på dette websted, registrerede eller uregistrerede varemærker fra Stragen Nordic A/S eller tredjeparter og må ikke bruges uden at have opnået den skriftlige tilladelse af Stragen Nordic A/S eller af de respektive ejere af sådanne mærker. Du accepterer og anerkender, at enhver information eller materiale, som du giver os, inklusive men ikke begrænset til feedback, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, sådan information anses for at være ikke-fortroligt, og Stragen Nordic A/S skal ingen forpligtelser have af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger. Du anerkender, at sådan information og/eller materiale kan bruges på enhver måde af Stragen Nordic A/S. Som sådan giver du udtrykkeligt Stragen Nordic A/S ret til at reproducere, videresende og/eller offentliggøre sådan information og/eller materiale. Stragen Nordic A/S kan frit bruge ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådan information og/eller materiale til ethvert formål overhovedet, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der inkorporerer sådan information og/eller materiale. Ved at indsende sådan information og/eller materiale, garanterer du også, at du ejer det indsendte materiale/indhold, at det ikke er ærekrænkende, og at Stragen Nordic A/S’s brug ikke vil krænke tredjeparts rettigheder eller på anden måde placere os i strid med gældende love.

8. Kontrol med adgang til og overvågning af dette websted.

Stragen Nordic A/S forbeholder sig retten til til enhver tid at overvåge og kontrollere adgangen til dette websted og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre eller begrænse enhver uautoriseret eller forbudt adgang til eller brug af dette websted, herunder uden begrænsning, at tage juridiske skridt eller suspendere eller opsige din adgang til webstedet uden varsel. Ved at få adgang til dette websted giver du udtrykkeligt samtykke til enhver sådan kontrol og overvågning foretaget af Stragen Nordic A/S.

9. Links.

Ved benyttelse af dette websted kan du få adgang til links og referencer til andre websteder. Disse links og referencer gives kun for din bekvemmelighed. Stragen Nordic A/S garanterer ikke at informationen og/eller materialet i disse links, eller tilgængeligheden deraf, er nøjagtig og udtømmende. Stragen Nordic A/S påtager sig intet ansvar for sådanne andre websteder eller for information eller materiale, der er offentliggjort derpå, og påtager sig heller ikke noget ansvar for produkter eller tjenester, der tilbydes derpå. Dit link til et tredjepartswebsite er udelukkende på din egen risiko og underlagt vilkårene og betingelserne på sådanne websteder. Medmindre du er udtrykkeligt skriftligt bemyndiget til det af Stragen Nordic A S, må du ikke oprette links fra andre websteder til dette websted.

10. Fejl, vira mm.

Stragen Nordic A / S garanterer ikke, at informationen eller materialet, der er adgang til fra eller via dette websted, vil være uafbrudt eller fri for fejl, mangler, vira eller andre skadelige komponenter, og at der ikke vil blive forårsaget skade på dit computersystem som resultat deraf, eller at sådanne problemer, der opdages, vil blive rettet. Du bør tage alle forholdsregler, når du går ind på dette websted.

11. Forbudte aktiviteter.

Du er eneansvarlig for ethvert materiale, du sender til dette websted, ikke desto mindre er det strengt forbudt at blande sig med andre brugeres brug af dette websted og at udføre enhver handling, som Stragen Nordic A/S efter et skøn finder uhensigtsmæssig og/eller vil blive betragtet som en ulovlig handling eller er forbudt i henhold til lovgivning, der gælder for dette websted, herunder men ikke begrænset til:

– Enhver handling, der ville udgøre en krænkelse af enten privatlivets fred (inklusive upload af private oplysninger uden den berørte persons samtykke) eller andre af de juridiske rettigheder for enkeltpersoner;

– Brug af dette websted til at ærekrænke eller hævde Stragen Nordic A/S, dets medarbejdere eller andre enkeltpersoner eller handle på en sådan måde, der bringer vanære over Stragen Nordic A/S;

– Upload af filer, der indeholder vira, der kan forårsage skade på Stragen Nordic A/S’ eller andres ejendom; og

– Udsendelse eller overførsel til dette websted af ikke-autoriseret materiale, herunder men ikke begrænset til materiale, der efter vores mening kan forårsage irritation, være skadeligt for eller i strid med Stragen Nordic A/S eller tredjeparts systemer eller netværkssikkerhed, ærekrænkende, racistisk, uanstændig, truende, pornografisk eller på anden måde ulovlig.

12. Rettigheder.

Stragen Nordic A / S forbeholder sig alle sine rettigheder og ressourcer, som ikke udtrykkeligt er defineret heri. Intet indeholdt i brugsbetingelserne skal fortolkes som tilståelse ved implikation, eller på anden måde nogen licens eller rettighed under nogen ophavsret, patent, varemærke eller anden intellektuel ret til Stragen Nordic A/S eller nogen anden person eller enhed.

13. Jurisdiktion og gældende lov.

Stragen Nordic A/S giver ingen erklæringer om, at materialet og informationen på dette websted er passende eller tilgængelig på alle nationale lokationer eller sprog.

Du og Stragen Nordic A/S er enige om, at enhver kontrovers eller krav, der opstår eller vedrører brugen af dette websted, er underlagt dansk lovgivning og underkastes eksklusiv jurisdiktion for Danmarks øverste domstole.

14. Ændringer i brugerbetingelserne.

Stragen Nordic A / S kan når som helst og uden varsel ændre og/eller på anden måde opdatere vilkårene for brugerbetingelser efter eget skøn. Du accepterer udtrykkeligt at være bundet af sådanne vilkår, der gælder på det tidspunkt, hvor du åbner dette websted. Din fortsatte adgang til og brug af dette websted bekræfter din accept af brugerbetingelserne som ændret. Det er dit ansvar at gennemgå vilkårene for brug regelmæssigt.